http://www.yogapada.fr
© 2018
Les yoga sutras de Patanjali

Les yoga sutras de Patanjali

en sanskrit suivi

d'une traduction.

 

Une traduction est un langage, un langage est un ensemble de mots, un ensemble de mots est un concept, un concept est interprété par le mental alors que les mots sont des mots. La conscience voit, entend, ressent, connait. Elle ne fait qu'un avec ce qui est.

I- Samadhi pada

1- Atha yoganusasanam

2- Yogah chittavritti nirodhah

3- Tada drastuh svarupe avasthanam

4- vritti sarupyam itaratra

5- vrttayah pancatayyah klista aklista

6- pramana viparyaya vikalpa nidra smrtyah

7- pratyaksa anumana agamah pramanani

8- viparyayah mithyajnanam atdrupa pratistham

9- sabdajnana anupati vastusunyah vikalpah

10- abhava pratyaya alambana vrttihnidra

11- anubhuta visaya asampramosah smrtih

12- abhyasa vairagyabhyam tannirodhah

13- tatra sthitam yatnah abhyasah

14- sa tu dhirghakala nairantarya satkara asevitah drdhabhumih

15- drsta anusravika visaya vitrsnasya vasikarasamjna vairagyam

16- tatparam purusakhyateh gunavaitrsnyam

17- vitarka vicara ananda asmitarupa anugamat samprajnatah

18- viramapratyaya abhyasa purvah samskarasesah anuah

19- bhavapratyayah videha prakrti layanam

20- sraddha virya smrti samadhiprajna purvakah itaresam

21- tivrasamveganam asannah

22- mrdu madhya adhimatravat tatah api visesah

23- isvara pranidhanatva

24- klesa karma vipaka asayaih aparamrstah purusha visesah isvara

25- tatra niratisayam sarvajnabijam

26- sa esah purvesam api guruh kalena anavacchedat

27- tasya vachakah pranavah

28- tat japah tadarthabhavanam

29- tatah pratykcetana adhigamah api antaraya abhavah ca

30- vyadhistyana samseya pramada alasya avirati bhrantidarsana alabdhabhumiktva anavasthitatvani cittavikcepah te antarayah

31- duhkha daurmanasya angamejayatva svasaprasvasah viksepa sahabhuvah

32- tatpratisedhartham ekatattva abhyasah

33- maitri karuna mudita upeksanam sukha duhka punya apunya visayanam bhavanatah cittaprasadanam

34- pracchardana vidharanabhyam va pranasya

35- visayavati va pravrttih utpanna manasah sthiti nibandhani

36- visoka va jyotismati

37- vitaraga visayam va cittam

38- svapna nidra jnana alambanam va

39- yathabhimata dhyanat va

40- paramanu paramamahattvantah asya vasikarah

41- ksinavrtteh abhijatasya iva maneh grahitr grahana grahyesu tatstha tadanjanata samapattih

42- tatra sabdha artha jnana vikalpaih sankirna savitarka samapattih

43- smrtiparisuddhau svarupasunya iva arthamatranirbhasa nirvitarka

44- etayaiva savicara nirvicara ca suksmavisaya vyakhyata

45- suksmavisayatvam ca alinga paryavasanam

46- ta eva sabijah samadhih

47- nirvicara vaisaradye adhyatmaprasadah

48- rtambhara tatra prajna

49- sruta anumana prajnabhyam anyavisaya visesarthatvat

50- tajjah samskarah anyasamskara pratibandhi

51- tasyapi nirodhe sarvanirodhat nirbejah samadhih

 

II- Sadhana Pada

1- tapah svadhyaya isvarapranidhanani kriyayogah

2- samadhi bhavanarthah klesa tanukaranarthasca

3- avidya asmita raga dvesa abinivesah klesah

4- avidya ksetram uttares am prasupta tanu vicchinna ud aranam

5- anitya asuci duhkha anatmasu nitya sucisukha atma khyatih avidya

6- drk darsana saktyoh ekatmata iva asmita

7- sukha anusayi ragah

8- duhkha anusayi dvesah

9- svarasavahi vidusha api tatha arudhah abinivesah

10- te pratiprasavaheyah suksmah

11- dhyanaheyah tadvrttayah

12- klesamulah karmasayah drsta adrsta janma vedaniyah

13- satimule tadvipakah jati ayuh bhogah

14- te hlada paritapa phalah punya apunya hetutvat

15- parinama tapa samskara duhkaih gunavrtti virodhat ca duhkham eva sarvam vivekinah

16- heyam duhkham anagatam

17- drastr drsyayoh samyogah heyahetuh

18- prakasa kriya sthiti silam bhutendriyatmakam bhogapavargartham drsyam

19- visesa avisesa lingamatra alingani gunaparvani

20- drasta drsimatrah suddhah api pratayayanupasyah

21- tadarthah eva drsyasya atma

22- krtartham prati nastam api anastam tadanya sadharanatvat

23- sva svami saktyoh svarupopalabdhi hetuh samyogah

24- tasya hetuh avidya

25- tat abhavat samyogabhavah hanam tatdrseh kaivalyam

26- vivekakhyatih aviplava hanapayah

27- tasya saptadha prantabhumih prajna

28- yoganganusthanat asuddhiksaya jnanadiptih avivekakyateh

29- yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhayah astau angani

30- ahimsa satya asteya brahmacarya aparigrahah yamah

31- jati desa kala samaya anavacchinnah sarvbhaumah mahavratam

32- sauca santosa tapah svadhyaya isvarapranidhanani niyamah

33- vitarkabadhane pratipaksabhavanam

34- vitarkah himsadayah krta karita anumoditah lobha kradha moha purvakah mrdu madhya adhimatrah duhka ajnana anantaphalah iti pratipaksabhavanam

35- ahimsapratisthayam tatsannidhau vairatyagah

36- satya pratisthayam kriyaphalasrayatvam

37- asteyapratisthayam sarvaratnapasthanam

38- bramacaryapratisthayam viryatabhah

39- aparigrahasthairye janmakathamta sambodhah

40- saucat svangajugupsa paraih asamsargah

41- sattvasuddhi saumanasya aikagnya indriyajaya atmadarsana yogyatvani ca

42- santosat anuttamah sukhalabhah

43- kaya indriya siddhih asuddhiksayat tapasah

44- svadhyayat istadevata samprayogah

45- samadhisiddhih isvarapranidhanat

46- sthira sukham asanam

47- prayatna saithilya ananta samapattibhyam

48- tatah dvandvah anabhighatah

49- tasmin sati svasa prasvasayoh gativicchedah pranayamah

50- bahya abhyantara stamba vrttih desa kala samkhyabhih paridrstah dirgha suksmah

51- bahya abhyantara visaya aksepi caturthah

52- tatah ksiyate prakasa avaranam

53- dharanasu ca yogyata manasah

54- svavisaya asamprayoge cittasya svarupanukarah iva indriyanam pratyaharah

55- tatah parama vasyata mdriyanam

 

III- Vibhuthi Pada

1- desa bandhah cittasya dharana

2- tatra pratyaya ekatanata dhyanam

3- tadeva arthamatranirbhasam svarupasunyam iva samadhih

4- trayam ekatra samyamah

5- tajjayat prajnalokah

6- tasya bhumisu viniyogah

7- trayam antarangam purvebhyah

8- tadapi bahirangam nirbijasya

9- vyutthana nirodha samskaryoh abhibhava pradurbhavaunirodhaksana cittanvayoh nirodhaparinamah

10- tasya prasantavahita samskarat

11- sarvarthata ekagratayoh ksaya udayau cittasya samadhiparinamah

12- tatah punah santa uditautulyapratyayau cittasya ekagarataparinamah

13- etena bhutendriyesu dharma laksana avastha parinamah vyakhyatah

14- santa udita avyapadisya dharma anupatidharmi

15- krama anyatvam parinama anyatve hetuh

16- parinamatraya samyamat atita anagatajnanam

17- sabdaartha pratyayanam itaretaradhyasat sankarah tatpravibhaga samyamat sarvabhuta rutajnanam

18- samskara saksatkaranat purvajatijnanam

19- pratyayasya paracittajnanam

20- naca tat salambanamtasya avisayi bhutatvat

21- kaya rupa samyamat tadgrahyasakti stambhe caksuh prakash asamprayoge antardhanam

22- etena sabdadi antardhanam uktam

23- sopakramam nirupakramam cakarma tatsamyamat aparantajnanam aristebhyah va

24- maitryadisu balani

25- balesu hasti balandini

26- pravrtti aloka nyasat suksma vyavahita viprakrstajnanam

27- bhuvanajnanam surye samyamat

28- candre taravyuhajnanam

29- dhhruve tadgatijnanam

30- nabhicakre kayavyuhajnanam

31- kanthakupe ksutpipasa nivrttih

32- kurmanadyam sthairyam

33- murdhajyotisi siddhadarsanam

34- pratibhat va sarvam

35- hrdaye cittasamvit

36- sattva purusayoh atyantasamkirnayoh pratyaya avisesah bhogah pararthatvat svarthasamyamat purusajnanam

37- tatah pratibha sravana vedana adarsa asvada vartah jayante

38- te samadhau upasargah vyutthane siddhayah

39- bandhakarana saithilyat pracara samvedanat ca cittasya parasariravesah

40- udanajayat jala panka kantakadisu asangah utkrantih ca

41- samanajayat jvalanam

42- srotra akasayoh sambandha samyamat divyam srotram

43- kaya akasayoh sambandha samyamat laghutulasamapatteh ca akasagamanam

44- bahih akalpita vrttih mahavideha tatah prakasa avaranaksayah

45- sthula svarupa suksma anvaya arthavatva samyamat bhutajayah

46- tatah animadi pradurbhavah kayasampat taddharma anabhighatah ca

47- rupa lavanya bala vajra samhananatvani kayasampat

48- grahana svarupa asmita anvaya arthavattva samyamat indriyajayah

49- tatah manojavitvam vikaranabhavah pradhanajayah ca

50- sattva purusa anyata khyatimatrasya sarvabhava adhisthatrtvam sarvajnatrtvam ca

51- tadvairagyat api dosabijaksaye kaivalyam

52- sthanyupanimantrane sangasmayakaranam punaranista prasangat

53- ksana tatkramayoh samyamat vivekajam jnanam

54- jati laksana desaih anyata anavacchedat tulyayoh tatah pratipattih

55- tarakam sarvavisayam sarvathavisayam akramam ca iti vivekajam jnanam

56- sattva purusayoh suddhi samye kaivalyam iti

 

IV- Kaivalya Pada

1- Janma ausadhi mantra tapah samadhijah siddhayah

2- Jatyantra parinamah prakrtyapurat

3- Nimittam aprayojakam prakrtinam varana bhedah tu tatah ksetrikavat

4- Nirmanacittani asmita matrat

5- Pravrtti bhede prayojakam cittam ekam anekesam

6- Tatra dhyanajam anasayam

7- Karma asukla akrsnam yoginah trividham itaresam

8- Tatah tadvipaka anugunanam eva abhivyaktih vasananam

9- Jati desa kala vyavahitanam api anantaryam smrti samskarayoh ekarupatvat

10- Tasam nanditvam ca asisah nityatvat

11- Hetu phala asraya alambanaih sangrhitatvat esam abhave tad abhavah

12- Atita anagatam svarupatah asti adhvabhedat dharmanam

13- Te vyaktasuksmah gunatmanah

14- Parinama ekatvat vastutattvam

15- Vastusamye cittabhedat tayoh vibhaktah panthah

16- Na ca ekacitta tantram ced vastutat apramanakam tada kim syat

17- Taduparaga apeksitvat cittasya vastujnata ajnatam

18- Sadajnatah cittavrttayah tatpraboh purusasya aparinamitvat

19- Na tat svabhasam drsyatvat

20- Ekasamaye ca ubhaya anavadharanam

21- Cittantaradrsye buddhibuddheh atiprasangah smrtisankarah ca

22- Citeh apratisamkramayah tadakara pattau svabuddhisamvedanam

23- Drastr drsya uparaktam cittam sarvartham

24- Tat asankhyeya vasanabhih citram api parartham samhatyakaritvat

25- Visesadarsinah atmabhava bhavananivrttih

26- Tada vivekanimnam kaivalya pragbharam cittam

27- Tat cchidrsu pratyayantarani samskarebhyah

28- Hanam esam klesavat uktam

29- Prasamkhyane api akusidasya sarvatha vivekakhyateh dharmameghah samadhih

30- Tatah klesa karma nivrttih

31- Tada sarva avarana malapetasya jnanasya anantyat jneyam alpam

32- Tatah krtarthanam parinamakrama samaptih gunanam

33- Ksana pratiyogi parinama aparanta nirgrahyah kramah

34- Purusartha sunyanam gunanam pratiprasavah kaivalyam svarupapratistha va citisaktih iti.

 

I- Samadhi Pada : la voie de la méditation

1- Maintenant le yoga est expliqué

2- Les fluctuations de l’esprit doivent cesser

3- Après l’aspirant reste dans sa réelle forme

4- Sinon, il s’identifie aux fluctuations de l’esprit

5- Il y a 5 types de fluctuations qui peuvent être difficiles ou pas

6- Ces tendances sont : la connaissance, l’illusion, l’interprétation, le sommeil, la mémoire.

7- La connaissance juste est quelque chose que l’on peut voir, déduire et prouvé comme un fait

8- L’illusion est une conaissance fausse basée sur l’imagination

9- L’interprétation est dépourvu de substances

10- Le sommeil provient de l’absence de conscience, il calme les fluctuations sans effort

11- La mémoire est l’empreinte que laisse l’expérience

12- La pratique et le détachement calment les fluctuations

13- La pratique doit être assidue et continue

14- La pratique assidue donnent de solides fondations pour calmer les fluctuations

15- Le non attachement est l’arrêt du désir des choses visibles et invisibles

16- L’ultime Soi est de transcender les qualités de la nature , c’est le plus haut niveau de perception du Soi

17- L’exercice de méditer est avec raisonnement, réflexion, plaisir et sens de l’égo

18- A ce moment, le silence intellectuel est installé solidement mais il reste des impressions précédentes et ça peut créer des fluctuations

19- A ce stade, le corps se dissoud dans la nature

20- La pratique vigoureuse avec confiance, intelligence, courage, mémoire de la conscience du soi

21- La libération vient intensément et rapidement quand la pratique est rigoureuse

22- Il y a 3 sortes de pratiquants : les faibles, les moyens et les assidus

23- Un profond abandon à dieu mène à la libération

24- Dieu n’est pas affecté par les afflictions et les effets des actions, il réside dans cet état de calme et de pureté

25- Dieu est la connaissance la plus haute, il n’y a rien au-delà

26- Il est le maître au-delà du temps et de ce qui est infini

27- Le son OM le désigne et contient le Tout

28- Spalmodier respectueusement ce son en conscience de son sens sacré

29- En spalmodiant avec la puissance de réalisation, dépasser les obstacles

30- Les obstacles sont la maladie, l’inertie, les doutes, la négligence, la fatigue, l’indiscipline, l’imagination, le manque de persévérance, le retour en arrière, les fluctuations de l’esprit

31- Ces distractions peuvent arrêter la pratique et entraîner chagrin, désespoir, agitation, respiration instable

32- Les efforts se concentrent uniquement sur la pratique

33- Pratiquer l’amitié, la compassion, la gaité, la tranquilité s’installe dans l’esprit qui se détache de la joie, du chagrin, du bien, du mal

34- Apprécier le processus de la respiration et la rétention du souffle

35- Contempler un sujet pour maintenir la stabibilité de l’esprit

36- Ou contempler les états de sérénité lumineux et paisible

37- Ou contempler un sujet sans desir

38- Ou contempler sur l’état de conscience que vous avez expérimenté dans le sommeil et le rêve

39- Ou méditer sur ce que vous souhaitez si c’est stable

40- Avec la maîtrise de l’art de la contemplation, amener l’esprit de plus petit au plus grand atome

41- En diminuant les fluctuations, le connaisseur, la connaissance et l’objet connu ne font plus qu’un, reflet d’une pierre précieuse et lumineuse

42- L’illusion du sens , de l’objet, du savoir sont mélangé et c’est le Pur Soi

43- La mémoire est nettoyée et l’esprit vide de lui-même brille dans sa pure forme sans raisonnement et reflète seulement l’objet

44- En cela sont expliqué les niveaux subtils de savicara et nirvicara, du plus fin au plus subtil, avec et sans discrimination

45- Le plus subtil se dissoud dans la fome non manifestée

46- Cet état est une profonde méditation avec graine

47- Non réfléchi et non discriminé, la pure conscience illumine l’âme suprême

48- Le regard intérieur est sagesse et vérité

49- La vrai forme du regard intérieur est spécifique parce qu’il est au-delà de l’entente et de la connaissance déductible venant du niveau objectif.

50- Ainsi empêchant la naissance de nouvelles impressions ou d’autres impressions

51- En cela, toutes les tendances sont stoppées et cet état est sans graine

 

II- Sadhana Pada : la voie de la pratique

1- Le kriya yoga c’est l’ascèse, l’abandon à dieu, l’étude de Soi.

2- Cela réduit les causes, les afflictions et vous mène à la méditation

3- Les afflictions sont ignorance spirituelle, l’égo, l’attachement, l’aversion et l’attachement à la vie

4- L’ignorance spirituelle est la source des autres conséquences qui peuvent être dormant, intérrompu, pleinement actif ou réduit

5- L’ignorance spirituelle c’est prendre l’éphémère pour éternel, l’impur pour pur, le chagrin pour le bonheur et l’égo pour la conscience

6- L’égo est l’identification du mental à ce qui est perçu comme une réalité

7- La joie conduit à l’attachement émotionnel

8- Le chagrin conduit au rejet

9- L’attachement est un puissant vouloir vivre qui touche même un homme de sagesse

10- Le détachement permet d’éviter les afflictions

11- La méditation est le moyen d’éviter ces afflictions

12- Le karma peut-être perçu ou non, il est la cause de toutes les afflictions depuis notre naissance

13- Aussi longtemps que les racines du karma existent, nous expérimentons les fruits au travers les différents côtés de la vie

14- Ces actions peuvent être bonnes ou mauvaises, elles sont la cause dont les effets sont la joie, le chagrin expérimenté dans la vie

15- L’homme dont la concience est illuminée sait que les fluctuations viennent des qualités de la nature et que c’est toujours un tourment, une souffrance que ces impressions sont chagrin et misère

16- Eviter le chagrin et il revient encore

17- Le voyant qui s’identifie lui-même à ce qu’il voit est la cause du karma

18- L’illumination, l’action, l’inertie sont les qualités de la nature et les 5 sens forment ainsi l’essence de la joie de l’émancipation de ce qui est vu

19- Les qualités de la nature changent, elles peuvent être spécifiques ou non, marquées ou non

20- Même si la nature continue, le voyant est relié à la pure conscience

21- C’est pour la conscience de l’âme que la nature existe

22- Pour le voyant, la nature n’existe plus mais elle n’a pas été détruite pour les autres

23- La puissance de la nature et de la conscience est l’union et c’est la vrai nature

24- Le manque de compréhension de l’union est l’ignorance spirituelle

25- Le voyant est libéré par la connaissance

26- Le chemin qui supprime l’ignorance spirituelle est la pratique de la discrimination

27- La connaissance de la conscience repose sur 7 étapes

28- La pratique des 8 membres diminue les impuretés de la non discrimination et mène à la pleine conscience illuminée

29- Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhayah sont les 8 principes de l’union

30- Voici les 5 yamas : non violence, vérité, honnêteté, contrôle de l’énergie sexuelle, non avidité

31- C’est faire un grand vœu qui est infini et qui dépasse la notion de classe sociale, de lieu et de temps

32- Voici les 5 niyamas : propreté, contentement, ascèse, étude de soi, abandon à dieu

33- On peut par la pratique de la discrimination s’opposer à l’indiscrimination

34- L’indiscrimination accroît la violence qui peut être donnée, induite, autorisée en fonction du désir, de la colère et de l’illusion. Cette violence peut être faible, moyenne ou intense, c’est l’ignorance qui cause cette violence, elle peut être opposée par la discrimination

35- La non violence fermement établi en soi provoque l’abandon des hostilités

36- Quand la vérité est fermement établit en soi, toute action résulte de la vérité

37- Quand l’honnêteté est fermement établit en soi, les pierres précieuses viennent à vous

38- Quand l’énergie sexuelle est fermement contrôlée, vous augmentez votre niveau d’énergie

39- Quand le détachement est total, l’histoire de la vie de votre naissance vient à vous

40- De la propreté naît le non contact avec les autres

41- De la proprété du corps naît la pureté de la conscience et de l’esprit, le contrôle des sens et la connaissance du Soi

42- La joie est le bonheur suprême, niveau de contentement

43- L’ascèse détruit les impuretés du corps et des sens

44- Par l’étude de Soi, vous devenez conscient de Dieu en vous

45- Par l’abandon à Dieu vient la réalisation de la méditation profonde

46- Quand vous êtes détendu et stable, vous êtes dans une posture

47- Elle est sans effort, stable et confortable pendant une période indéfinie

48- Si le pratiquant effectue les postures ainsi la dualité disparaît

49- Quand la dualité physique disparaît, la régulation de la respiration avec l’inspir et l’expir s’installe et on l’appelle pranayama

50- L’extension de l’énergie est fonction de l’endroit, du temps et du nombre, la respiration est longue et subtile avec des moments de rétention interne et externe.

51- En pratiquant la rétention externe, on transcende les 4 processus

52- La pratique de la rétention externe diminue ce qui couvre la connaissance qui est lumineuse

53- La couverture est enlevée, maintenant l’esprit est prêt pour la concentration

54- Quand les actions commencent à se détacher des sens et que vous ne vous identifiez plus aux actions, cela s’appelle pratyahara

55- Ceci est le plus haut niveau du contrôle des sens

 

III- Vibhuthi Pada : le chemin des résultats

1- La concentration, c’est quand l’esprit est fixé sur une seule chose

2- Quand la concentration est continue c’est la méditation

3- La contemplation est la non séparation du soi et de l’objet

4- Le processus continue de la concentration, de la méditation et de la comtemplation, c'est samyama

5- L’union est un état de total conscience

6- Qui s’applique à différentes sphères

7- Ce sont des étapes internes qui diffèrent des 5 précédentes

8- Mais cette étape est également externe si on compare avec nirbija stage, sans graine

9- L’arrêt des pensées stoppent les impressions pour un moment, elles disparaissent, réapparaissent, la conscience amène une stabilité

10- La conscience donne un flot de tranquilité, les impressions ne dérangent pas

11- La concentration diminue la montée des impressions et permet d’aider pour la contemplation

12- De nouveau après, l’équilibre entre le calme de l’esprit et les impressions, transformé en concentration par la conscience

13- Par la transformation des éléments et des sens s’explique les étapes de devoir, de qualité et de condition

14- Le devoir calme, latent et manifeste suit l’être qui ne s’inquiète pas du devoir et du résultat des devoirs

15- Les différentes séquences sont la raison de transformations distinctes de conscience

16- Par l’union des 3, on acquiert la connaissance du futur

17- Le mot, le sens et le son se mélangent, deviennent un. On acquiert une profonde connaissance de tous les éléments, de leur essence

18- Par la perception de la connaissance des impressions on acquiert la connaissance du passé

19- On acquiert l’image dans l’esprit de l’autre

20- On perçoit ce qui n’est pas perçu dans la vie

21- Par la puissance du controle du corps, on suspend sa visibilité

22- En cela s ‘explique que le son et les autres sens disparaissent

23- Le présent et le lent effet des actions se transforme en connaissance et on peut présager de l’avenir

24- On acquiert la bonté, l’amité, la vertue

25- On acquiert la force et la puissance d’un éléphant

26- On acquiert au-delà des sens normaux, on va plus loin dans la connaissance

27- On acquiert la connaissance du monde par le soleil

28- On acquiert la connaissance des étoiles par la lune

29- On acquiert le destin par l’étoile polaire

30- On acquiert la connaissance du corps par le manipura chakra

31- On acquiert la cessation de la faim et de la soif par le vishudhi chakra

32- On acquiert la résistance physique par le méridien de la tortue

33- On acquiert la capacité de produire des miracles par l’ajna chakra

34- Et la perception de tout

35- On acquiert la connaissance de la conscience par le chakra du cœur

36- On acquiert la connaissance de la discrimination entre l’esprit, l’intelligence, la conscience par le conscience du Soi

37- Après les sens : l’ouîe, le touché, la vue, le goût, l’odorat peuvent être au-delà de la normalité

38- Après l’arrivée des pouvoirs se trouve l’entrée dans la contemplation

39- En se détachant des causes de l’esclavage, on devient capable de déplacer la conscience d’un corps à un autre

40- Par la maîtrise de l’udana, il est possible de marcher sur l’eau et de ne plus être au contact des choses

41- Par la maîtrise de samana, on devient lumineux et brillant comme le feu

42- On entend le son divin par la pratique sur la relation entre le son et l’espace

43- On est délivré du poids de l’apesanteur et l’on peut voler dans l’espace par la pratique sur la relation entre le corps et l’espace

44- La conscience à l’extérieure du corps incarné enlève la couverture qui mène à la connaissance

45- On contrôle les 5 éléments du corps par la pratique entre le corps physique et absolu

46- Après par le contrôle des éléments, vous pouvez agir sur l’apparence du corps et le fonctionnement des éléments

47- La grâce et la puissance du diamant dans la perfection du corps

48- La maîtrise des organes de sens par la connaissance de l’égo et du Soi

49- Après la maîtrise des sens, la vitesse de l’esprit conquiert la nature

50- La discrimination de l’âme pure du reste avec conscience. Cette suprémacie est omniscience.

51- Ce détachement même détruit la graine de l’esclavage pour l’émancipation

52- On reste non dérangé et dans la non action par l’invitation d’union des déïtés célestes

53- La pratique sur le présent et les séquences dans le détachement et l’inaction mène à la connaissance

54- Cette conscience est indéfinie, par la classe sociale, par la qualité, par l’espace, et elle reste égale et c’est la connaissance

55- Et sans toutes ces séquences de l’objectif, tous les objets brillent au regard de la concience éveillée, ceci est connaissance

56- L’âme pure est pureté et c’est cela l’émancipation

 

IV- Le chemin de l’émancipation

1- Vous pouvez atteindre l’état de contemplation à travers les naissances, les plantes, les mantras, l’ascèse

2- Par nature, l’évolution change d’un niveau à un autre avec les naissances

3- Comme un fermier qui met une bâche, les tendances naturelles couvrent la réelle connaissance, elles sont inutiles seulement accessoire pour le chemin

4- En mélangeant des combinaisons, l’égo crée le mental

5- Ce seul mental qui est multiple apporte les effets des différentes actions

6- La naissance de la méditation libère des impressions

7- Contrairement aux autres, les actions sont de trois sortes, pour un yogi, elles sont sans couleur et sans impression

8- Après les résultats des impressions correspondent seulement aux tendances manifestées

9- Qu’importe la classe sociale, le lieu et le temps, les séquences sont inintérrompues des impressions de la mémoire dans sa seule forme

10- Les résultats des actions sont éternels tant que le désir de vivre est permanent

11- La cause et l’effet sont connectés et dépendants, l’absence de l’un et l’autre disparaît

12- Le passé et le futur existent selon les différentes conditions et leurs changements alors que le yogi reste dans sa réelle forme

13- La nature évolue dans différentes formes manifestées alors que le Soi est absolu

14- Alors que l’objectif se poursuit, l’unité est maintenue

15- Les mêmes choses objectives sont perçues différemment en fonction du chemin de la conscience

16- Si l’objectivité existe indépendemment de la manifestation de n’importe quel esprit, alors quand il n’y a plus aucun niveau de conscience pour percevoir, l’objet manifesté devient non manifesté

17- Selon l’état de l’esprit, l’objet est manifesté ou non manifesté

18- Au-delà des fluctuations de l’esprit, le vrai Soi est constant

19- L’esprit n’est pas auto-illuminé s’il est perceptible

20- Au même moment, il ne peut pas être le regardant et le regardé

21- Beaucoup de pensées et de mémoires crée la confusion dans les différentes profondeurs de l’esprit de la conscience

22- La conscience assume sa propre intelligence et s’identifie avec sa propre forme lorsque qu’elle est constante

23- L’omniprésence du percevant et du perçu est le reflet de la conscience

24- Même celui qui a trouvé l’unité observe les nombreuses tendances et combinaisons qui se poursuivent

25- Celui qui voit distinctement, clairement les projections du mental en restant dans le Soi, alors pour lui les projections disparraissent

26- Ensuite quand le mental gravite dans la discrimination c’est la libération

27- Pendant la discrimination, un interval, une fissure offre une ouverture pour les impressions

28- En détruisant les afflictions dont nous parlons

29- Dans l’union libre de tout désir et attachement apparaît la conscience constante du nuage des bienfaits

30- C’est la libération des afflictions et des actions

31- Alors dépourvu du voile des impuretés, la connaissance de la conscience est infinie, le reste est trivial

32- Les qualités de la nature et la cause de l’évolution ont rempli leur rôle et tout cela se termine

33- Alors le temps s’arrête et la succession de l’évolution est compréhensible

34- La libération est le vide (réabsortion) des qualités de la nature par l’involution établit dans le Soi ou la puissance de la pure conscience